همایش " تشریح یافته های پژوهشی در مورد توان رقابت پذیری بنگاه های صنعتی " - عکس اتاق تهران - 26/09/90 - 1390/09/27