همایش دولت و رشد اقتصادی در ایران - عکس اتاق تهران - 29/09/90 - 1390/09/29