نشست مشترک هیات رئیسه اتاق تهران و ایران به میزبانی اتاق تهران - 18/10/90 - 1390/10/19