دومین همایش زیتون - 10/11/90 - عکس ها : اتاق تهران - 1390/11/10