دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 09/12/90 - عکس : اتاق تهران - 1390/12/09