دیدار بازرگانان هندی و بازرگانان ایرانی در اتاق تهران - 20/12/90 - عکس : اتاق تهران - 1390/12/20