گردهمایی بانوان بازرگان - عکس : اتاق تهران - 23/01/91 - 1391/01/21