چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 12/02/91- عکس : اتاق تهران - 1391/02/12