ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران- 2-0 - 1386/07/12