شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم 13/04/91 - عکس : اتاق تهران - 1391/04/13