هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم 14/06/91 - عکس : علی شایگان - 1391/06/14