همایش علمی محیط حقوقی کسب و کار در ایران-عکس ها : علی شایگان و اتاق تهران - 20/06/91 - 1391/06/20