سفر هیات تجاری اتاق تهران در پاکستان - عکس : کامران نرجه - 25/06/91 - 1391/06/25