نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم11/07/91 - عکس :اتاق تهران - 1391/07/11