بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم09/08/91 - عکس :اتاق تهران - 1391/08/09