بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم28/09/91 - عکس :اتاق تهران - 1391/09/28