هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1386/08/08