نشست هیات رئیسه با خبرنگاران - 27/12/91 - 1391/12/27