بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم27/01/92 - 1392/01/27