نشست فعالان بخش خصوصی با وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در اتاق تهران - 1392/05/20 - 1392/05/20