نشست فعالان بخش خصوصی با وزیر پیشنهادی وزارت نفت در اتاق تهران - 1392/05/22 - 1392/05/22