سی و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم09/07/92 - 1392/07/09