سی و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم17/10/92 - 1392/10/17