سی و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم08/11/92 - 1392/11/08