هیات تجاری امارات در اتاق تهران - 93/03/11 - 1393/03/11