چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم93/03/13 - 1393/03/13