هیات تجاری اتاق تهران در اسلواکی - گزارش تصویری 1 - 2.4.93 - 1393/04/03