همایش تجاری اتاق بازرگانی براتیسلاوا با حضور هیات تجاری ایران - 1393/04/03