دیدار یحیی آل اسحاق با وزیر امور مالی اسلواکی در براتیسلاوا - 1393/04/05