نشست مشترک کمیسیون های اتاق تهران بمنظور بررسی بسته خروج غیر تورمی از رکود با حضور مسعود نیلی - 1393/05/20