چهل و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم93/06/11 - 1393/06/11