نشست هیات تجاری اتاق مشترک رومانی و ایران در اتاق تهران - 24.06.93 - 1393/06/24