هیات تجاری مجارستان در اتاق بازرگانی تهران - 29/07/93 - 1393/07/29