نشست هیات نمایندگان اتاق تهران-گزارش تصویری دوم - 1386/09/13