نشست هیات تجاری اتاق تهران در اتاق بازرگانی گرجستان - تفلیس - 7 . 8 . 93 - 1393/08/08