نشست های روز دوم و سوم هیات تجاری اتاق تهران در تفلیس گرجستان - 8/8/ 93 - 1393/08/08