چهل و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم93/08/20 - 1393/08/20