حضور یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در نمایشگاه مطبوعات - آبان ماه 93 - 1393/08/21