حضور هیات های تجاری اتریش و اسکی شهیر ترکیه در اتاق تهران - 1393/10/20