ارائه گزارش عملکرد وزارت نفت در حوزه اقتصاد مقاومتی با حضور معاون وزیر نفت - 23.10.93 - 1393/10/23