همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری استان تهران - 93/10/29 - 1393/10/29