هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران در اسپانیا - 93/11/08 - 1393/11/08