ثبت نام هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران - روز پنجم - 1393/11/08