بازدید یحیی آل اسحاق از پارک علم و فن آوری اسپانیا - 1393/11/11