ثبت نام هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران - روز هشتم - 1393/11/11