پنجاهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره هفتم - 1393/11/14