نشست روسای کمیسیون ها با رئیس اتاق تهران - 1393/12/02