آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - 1393/12/05