آغاز اولین دوره MBA دانشگاه وورتسبورگ در اتاق تهران- 93/12/10 - 1393/12/10