نشست هیات رئیسه اتاق بازرگانی با خبرنگاران حوزه بازرگانی - 1393/12/25